Πιστοποίηση - Μελέτη

  Η ΒΒS ELEVATORS αναλαμβάνει την σύνταξη τεχνικού φακέλου και την πιστοποίηση του ανελκυστήρα προκειμένου να καταχωρηθεί στα μητρώα του δήμου για την αδειοδότηση του ανελκυστήρα. Επίσης αναλαμβάνουμε την εκπόνηση μελετών και μηχανολογικών σχεδίων (απαραίτητα για την σύνταξη του τεχνικού φακέλου) και την πιστοποίηση καλής λειτουργίας του ανελκυστήρα.

  Προκειμένου να διασφαλίζεται ο ιδιοκτήτης ή διαχειριστής αλλά και οι κρατικές αρχές ότι η εγκατάσταση και η λειτουργία του ανελκυστήρα είναι σύμφωνη με την ισχύουσα νομοθεσία και τις συστάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει θεσπίσει την πιστοποίηση των εγκαταστάσεων ανελκυστήρων από ιδιωτικούς φορείς ελέγχου. Ο εγκαταστάτης του ανελκυστήρα μπορεί να πιστοποιεί την εγκατάστασή του, μόνο εάν έχει πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας που να καλύπτει τις απαιτήσεις του προτύπου ISO-9001 και της ισχύουσας νομοθεσίας από αναγνωρισμένο φορέα πιστοποίησης.

 

  Πιστοποίηση Συστήματος Διαχείρισης σύμφωνα με το Πρότυπο OHSAS 18001 : 2007
Σύστημα Διαχείρισης της Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία σε συμφωνία με το Πρότυπο  OHSAS 18001 : 2007

  Πιστοποίηση Συστήματος Διαχείρισης σύμφωνα με το Πρότυπο EN ISO 14001: 2004
Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης σε συμφωνία με το Πρότυπο EN ISO 14001: 2004  

  Πιστοποίηση Συστήματος Διαχείρισης σύμφωνα με το Πρότυπο EN ISO 9001 : 2008
Σύστημα Διαχείρισης για την Ποιότητα σε συμφωνία με το Πρότυπο EN ISO 9001 : 2008

  Πιστοποίηση Συστήματος Πλήρους Διασφάλισης Ποιότητας σύμφωνα με το παράρτημα ΧΙΙΙ, Ενότητα Η της Οδηγίας 95/16/ΕΚ
Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του παραρτήματος ΧΙΙΙ της Οδηγίας 95/16/ΕΚ και των προτύπων ΕΝ81.1 & ΕΝ81.2

 Αναλαμβάνουμε επίσης να πιστοποιήσουμε τον παλιό σας ανελκυστήρα καθώς και να ανανεώσουμε το πιστοποιητικό σας.

 

Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies  για την βελτίωση της περιήγησής σας. Η επιχείρηση συμμορφώνεται με τον GDPR.